Previous Video
Trinity Parent News, Season 2, Episode 10, Senior Capstones
Trinity Parent News, Season 2, Episode 10, Senior Capstones

Dr. Denton talks with some of our seniors on their Senior Capstone projects.

Next Video
Tuesday Tours
Tuesday Tours